Dự án: Nhà Khách Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư

Hạng mục: Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời

Dự án Nhà Khách Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Siêu Phong

Dự án Nhà Khách Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Siêu Phong