Dự án: Khách sạn Thắng Lợi

Hạng mục: Cấp nước sinh hoạt

Dự án khách sạn Thắng Lợi Siêu Phong